Trại ga dong tao, cung cấp Gà Đông Tảo Hưng Yên giống toàn quốc